19
OKT
2018

Felvételi tájékoztató a Szent Mór Iskolaközpont Gimnáziumába

Az intézmény neve: Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium

Az intézmény kódja: 027264

Cím: 7621 Pécs, Hunyadi u. 9.

Telefon: +36 72/514-280

E-mail: szentmorpecs@pecs.egyhazmegye.hu

Intézményünk ingyenes középiskolai felvételi előkészítőket hirdet, melyek időpontjai és témakörei:

– 2018. november 23. (16.00): reál/humán

– 2018. december 7. (16.00): hittan – hitélet

– 2019. január 11. (16.00): idegen nyelvi – angol/német

– 2019. január 25. (16.00): sport.

A tanuló jelentkezési szándékát a +36 72/514-282-es telefonszámon, vagy a szentmorpecs@pecs.egyhazmegye.hu e-mail címen jelezheti.

A 4 osztályos gimnáziumi képzésben felvehető tanulók létszáma: 2×25 fő.

A négyosztályos gimnázium a 2019/2020-as tanévben a következő területeken biztosít emelt óraszámú képzést:

 1. matematika – természettudományok (fizika – biológia – kémia – földrajz) emelt óraszám a reál érdeklődésű tanulók számára, melynek keretében hangsúlyt helyezünk a természettudományos laborgyakorlatokra,
 2. informatika emelt óraszámmal, számítógépes grafikai ismeretekkel bővítve,
 3. humán irány emelt magyar, történelem óraszámmal, latin képzéssel kiegészítve,
 4. élő idegen nyelvi képzés emelt óraszámmal, melynek keretében a középfokú nyelvvizsga szintjének elérése megtámogatást kap.

Felvételi követelmény:

 • hozott általános iskola eredmények (6-7. év vége, 8. félévi eredmény),
 • központi felvételi dolgozat eredménye
 • szóbeli tájékozódó beszélgetés és idegen nyelvi szintfelmérés
 • a tanuló és szülei elfogadják az iskola keresztény lelkiségét és nevelési céljait.

 

Az intézményünkben tanuló 8. évfolyamos diákok gimnáziumba történő felvételénél alkalmazott eljárás:

Amennyiben tanulmányi eredményük átlaga magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgyból 6. 7. évfolyam végén és 8. évfolyam félévekor egyaránt eléri a 4,0 átlagot, akkor esetükben eltekintünk az írásbeli feladatsorok kitöltésétől.

A fenti felvételi írásbeli mentesség nem vonatkozik a tanulóra abban az esetben, ha súlyos fegyelmi fokozattal rendelkezik.

A sajátos nevelési igényű tanulók esetében figyelembe vesszük a szakértői véleményben foglaltakat.

Az oktatott idegen nyelvek:

angol, német, spanyol és francia nyelv.

Az intézményen belül menza működik, valamint kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani.

Nyílt nap: 
2018. november 13. 8 óra (Pécs, Papnövelde u. 1.)

 

A központi írásbeli vizsga helyszíne és időpontjai:

 1. január 19. szombat 10 óra
  Szent Mór Iskolaközpont Papnövelde u. 1.

Szóbeli beszélgetések és idegen nyelvi szintfelmérés időpontja:

 1. február 26-27. 14 órától

Szóbeli beszélgetés pótnap: 2019. 02. 28. 14 órától

www.szentmor.hu

Betekintés:

A kijavított dolgozatokat a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében 2018. január 24-én (csütörtökön 8-16 óra között) tekintheti meg az intézmény gimnáziumi igazgató-helyettesi irodájában. Azokról kézzel vagy elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel) másolatot készíthet,  és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A központi írásbeli eredményekről 2019. február 7-én (csütörtök) tájékoztatja az iskola a diákokat.

A szóbeli felvételi napján az elbeszélgetéseket megelőzően szervezi és bonyolítja az intézmény az idegen nyelvi szintfelmérést angol, valamint német nyelvből.

Az idegen nyelvi szintfelmérést követően, beosztott időpontok szerint zajlik a tanulók szóbeli meghallgatása az igazgató által kinevezett minimum háromtagú, tanárainkból álló vizsgabizottság előtt. Kötetlen beszélgetés formájában tesznek fel kérdéseket a vizsgabizottság tagjai a növendék tanulmányi szokásairól, eredményeiről, az iskolaválasztás motivációiról, hitéletéről, szabadidős tevékenységeiről, szórakozási formáiról és hobbijáról.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk 2018. november 13-án 8 órára, gimnáziumunk nyílt napjára!

 

Pécs, 2018. október

 

Nagy Andrea

intézményvezető